Mærkesager til kommunalvalget

Ansvar for fællesskabet

I Enhedslisten vil vi skabe et fællesskab, som alle kan være med i uanset indkomst, formåen eller geografi. For os handler politik om at tage ansvar for fællesskabet. Det gør vi ved at sikre et lokalsamfund, som alle kan være med i, og ved at sikre en kvalitet, der betyder, at alle gerne vil være med. Her tænker vi bl.a. på det fællesskab, som vores skoler og institutioner skaber, men også den sikkerhed, som vores ældrepleje og sundhedsvæsen giver os. Vi skal sikre kvalitet i vore kerneydelser og dermed styrke den sammenhængskraft, der danner grundlag for vort kommunale fællesskab. En sammenhængskraft, som mange af os heldigvis oplever i vores kommune, hvor vi ser til naboen, deltager i skolefesten, engagerer os i foreningslivet og mødes i Brugsen. Lad os sikre dette fællesskab gennem en stærk folkeskole, et trygt sundhedsvæsen og en omsorgsfuld ældrepleje. Og lad os bygge videre på fællesskabet ved at støtte op om lokalfunderede virksomheder og initiativer samt gennem en tilflyttervenlig boligpolitik, et lokalt forankret kulturliv og en fremtidssikret miljø- og klimapolitik.

Sikkerhed for en anstændig alderdom

Tilfredse ansatte og tilfredse borgere

Ingen skal bekymre sig om sin alderdom eller for at blive uarbejdsdygtig. Alle borgere har ret til en tryg og anstændig alderdom og en god pleje, når der bliver brug for det. I Enhedslisten mener vi, at kommunen skal være med til at sikre dette gennem en kvalificeret (ældre)pleje. Det får vi gennem et kvalificeret og et tilfreds personale. Vi skal sikre, at vores personale er uddannet til opgaven og har gode arbejdsforhold med anerkendelse og plads til udvikling. Vi skal have tillid til, at dem der er tættest på opgaven også ved bedst, nemlig plejere og ledere. Kommunen skal ikke detailstyre, men give dem frihed til at udføre opgaven. Kvaliteten skal sikres gennem løbende brugerundersøgelser, der både afdækker tilfredshed og ønsker. Pleje er både en fysisk og en psykisk opgave, der kræver et dygtigt og indlevende personale.

Vi vil i Enhedslisten Vesthimmerland arbejde for

 • At mindske bureaukrati i plejesektoren
 • At sikre uddannet personale og mulighed for videreuddannelse
 • At lave løbende brugerundersøgelser

Skole og daginstitutioner

Tid, kvalitet og økonomi

Alle børn har ret til et godt børneliv med omsorg, læring, leg og opmærksomhed uanset baggrund. I Enhedslisten mener vi, at kommunen gennem skole og institutioner skal være med til at sikre dette. Det kræver tid, kvalitet og økonomi. Tid er der kun, hvis der er nok voksne til børnene, og kvalitet kommer der kun, hvis der er kvalificerede voksne. Der skal sikres økonomi til fællesskabende aktiviteter fra teater- og museumsbesøg til lejrture uanset om man går i en landsbyskole eller en byskole.

Vi vil i Enhedslisten Vesthimmerland arbejde for

 • At de reelle minimumnormeringer sikres, så der faktisk e r 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 pr. 6 børnehavebørn. Vi mener ikke, at vikarer og kontorpersonale skal tælle med i denne normering.
 • At alle børn skal have råd til at gå i SFO, hvor der skal være mulighed for voksenkontakt. Det vil vi sikre ved at lægge loft på egenbetaling og lave en minimumnormering på 9 børn pr. voksen.
 • At der i institutioner og skoler er overvejende uddannet personale til at sikre den nødvendige omsorg, udvikling og læring, samt at der afsættes penge til løbende opkvalificering af personalet.
 • At de små skoler sikres ved at tilgodese dem økonomisk. F.eks. mener vi, at det er vigtigt, at det ikke er den enkelte skole der står med ekstraudgifter til specialområdet, men at denne post afvikles centralt. Skoler er ikke børnefabrikker, men læringsinstitutioner hvor der skal være plads til små skoler med nærhed og kendskab til den enkelte elev.
 • At sikre at der bruges de nødvendige og tilgængelige økonomiske midler til børnelivet, således at f.eks. de ekstrabevillinger, som kommunen får til børne- og ungeområdet, også bruges på dette.

Klima- og miljøpolitik

Global forandring starter nationalt og national forandring starter lokalt.

Regeringen har en målsætning om en 70% reduktion af CO2 -udslippet i 2030. Det mål mener vi, at man selvfølgelig også skal støtte op om lokalt, ved at lave en handleplan for en tilsvarende reduktion i kommunen. Gerne med delmål svarende til valgperioden, så de nuværende politikere tager ansvar og ikke bare skubber problemet videre til de næste. Vi kan som kommune starte med os selv og gå foran som det gode eksempel, men vi skal selvfølgelig også støtte op om private og virksomheder, der ønsker en grøn omstilling. Vi tror på at al omstilling starter i det små og har derfor også her et særligt fokus på den nye generation.

Vi vil i Enhedslisten Vesthimmerland arbejde for

 • At der i Vesthimmerland laves klimamål, der svarer til regeringens 2030 mål, og at der laves delmål for valgperioden.
 • At vi viser vejen i institutioner og skoler, ved bl.a. at sortere affald, spise klimavenligt og undervise heri. Vi har i kommunen allerede en fremragende skraldeskole, men vi vil også gerne have at børnene i kommunen bliver bevidste om, hvilket klimaaftryk de har, og hvad de kan gøre herved. Det kan være små ting, som at tage kortere bade, men det kan også være større omlægninger, som at spise mere klimavenligt. Denne omstilling skal vi selvfølgelig støtte op om i institutioner og skoler ved at servere mere klimavenlig mad, som kort sagt er mere grønt, økologisk og årstidsbestemt. Vi ønsker derfor også forsøgsordninger med selvforsyning i form af haver. Vi vil arbejde for, at der sættes ressourcer af til denne omstilling og til ressourcepersoner, der kan støtte op herom, så vi ligesom en naturvejleder også har en klima- og madvejleder, der kan inspirere børn og voksne.
 • At der laves grønne energiregnskaber og omstillingsplaner for kommunens bygninger, både de eksisterende og de planlagte, herunder kommunens svømmehalsprojekt. Vi ønsker at sætte midler af til en energikonsulent, der kan støtte op om denne opgave. Vi mener, at der er en økonomisk mulighed herfor med et nuværende budget på svømmehallen, der ser ud til at løbe op på 130 millioner. Denne energikonsulent skal også kunne rådgive borgere og mindre private virksomheder i grønne omlægninger.
 • At der tilbydes gratis offentlig transport til pensionister, unge og studerende, så vi bl.a. modgår den tendens der er til, at flere og flere unge tager bilen til studiet.
 • At der laves en plan for udskiftning af kommunens biler til elbiler og at kommunen går aktivt ind i en plan for lade stationer.
 • At der laves en kommunal plan for etablering af vind- og solenergi, så de lægges de mest hensigtsmæssige steder i forhold til energiforbruget, lokale beboere samt naturen og ikke efter private interesser. Vi ønsker selvfølgelig altid borgerinddragelse i denne proces. Vi vil gerne arbejde for et kommunalt forsyningsselskab, der skal stå for etablering at sol- og vindenergi, så det kommer alle i kommunen til gavn og ikke styres af private interesser. Også til dette arbejde vil en energikonsulent kunne fungere som rådgiver.
 • Vi vil arbejde for at Vesthimmerlands kommune også får en naturpolitik, hvor vi sætter tydelige mål og retning for kommunens arbejde med naturen og biodiversiteten.

Boligpolitik

Liv i landsbyerne og på landet

Med en placering lige midt imellem Aalborg og Viborg, mener vi, at Vesthimmerland er og kan blive et attraktivt bosættelsesområde for dem, der gerne vil bo på landet eller i andre boformer.  Det kan være Tiny Houses, fribyggeri eller bofællesskaber. Vi mener, at det vil være en god investering at ansætte én til at afdække behov og muligheder for at fremme lokal bosættelse.

Vi lever i en tid, hvor boliger er blevet investeringsobjekter i stedet for hjem. Det gør mange bange for at købe huse på landet, hvis de ellers kan få et lån hertil, da det har vist sig ikke at være en særlig god investering. Enhedslisten arbejder på nationalt plan på at sikre en boligpolitik der ikke skævvrider Danmark, ved at sikre kreditlån til huse på landet og ved at mindske profitten på boliger. Dette gøres selvfølgelig med hensyn til de nuværende boligejere, så ingen skal gå fra hus og hjem. På lokalt plan vil vi gerne arbejde for at der skabes attraktive boliger i naturskønne omgivelser på landet og i de mindre byer – selvfølgelig med skyldigt hensyn til naturen.

I Enhedslisten støtter vi naturligvis også op om almene boligforeninger og mener, at kommunens 4 største byer som minimum skal have 25% almene boliger.